an image
S.M. "Gryf"
ul. Kolejowa 64
59-620 Gryfów Śląski
E-mail: sm.gryf@wp.pl

Tel.: (75) 781-34-11
Tel./fax: (75) 781-35-26
Nip: 6160004033
Godziny otwarcia:
pon - pt 07:00-15:00

Inne kontakty

Walne Zgromadzenie

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ '' GRYF '' W GRYFOWIE ŚLĄSKIM INFORMUJE WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29 CZERWCA 2021 ROKU O GODZINIE 17 oo W GRYFOWSKIM OŚRODKU KULTURY PRZY ULICY KOLEJOWEJ 33 a W GRYFOWIE ŚLĄSKIM.

PORZĄDEK OBRAD
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego i Członków Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Odczytanie listy pełnomocnictw.
5. Wybory komisji :
a) mandatowo – skrutacyjnej,
b) wnioskowej.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7.Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 rok
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2020 rok.
9.Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2020 rok
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
11.Przedstawienie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2020 rok.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2020 rok.
14.Podjęcie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej (zysku netto ) Spółdzielni Mieszkaniowej „ Gryf „ w Gryfowie Śląskim za 2020 rok.
15.Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, w okresie do Walnego Zgromadzenia Członków w 2022 roku.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia założeń organizacyjno – finansowych przedsięwzięcia inwestycyjnego – budowa kompleksu garaży blaszanych w Gryfowie Śląskim przy ulicy Sienkiewicza. Działka oznaczona numerem geodezyjnym 169/50.
17.Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej.
18.Sprawozdanie komisji wnioskowej.
19.Sprawy różne.
20.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej '' Gryf '' w Gryfowie Śląskim informuje, że Walne Zgromadzenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem wymaganych środków ostgrożności oraz zgodnie z obowiązującymi w tym terminie wymogami i ograniczeniami określonymi w przepisach prawa w związku z epidemią COVID-19. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia : -bedą zobowiązani do dezynfekcji rąk lub posiadania rękawiczek ochronnych, -winni posiadać i używać indywidualne środki ochrony ust i nosa : maseczki zasłaniające usta i nos – przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, chyba że obowiązujące przepisy zmienią te wymogi. Zaleca się posiadanie własnego długopisu; -winni zachować dystans społeczny – odległości od innych uczestników – zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi; -winni wypełnić oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków ze względu na COVID– 19. Druk oświadczenia będzie wydawany przed wejściem uczestnika na salę obrad Walnego Zgromadzenia. Organizator będzie dokonywał pomiaru temperatury ciała uczestników przed ich wejściem na salę obrad.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OBRADACH