an image
S.M. "Gryf"
ul. Kolejowa 64
59-620 Gryfów Śląski
E-mail: sm.gryf@wp.pl

Tel.: (75) 781-34-11
Tel./fax: (75) 781-35-26
Nip: 6160004033
Godziny otwarcia:
pon - pt 07:00-15:00

Inne kontakty

Walne Zgromadzenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim przedstawia u z u p e ł n i o n y porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim, które odbędzie się dnia 15 września 2020 roku o godzinie 17oo w Szkole Podstawowej ( hala sportowa ) nr 1 im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP przy ulicy Uczniowskiej 17 w Gryfowie Śląskim.

PORZĄDEK OBRD
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Członków Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Odczytanie listy pełnomocnictw.
5. Wybory komisji :
a) mandatowo – skrutacyjnej,
b) wnioskowej
c) wyborczej.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2019 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania z weryfikacji sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2019 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni za 2019 rok.
14. Podjęcie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej ( zysku netto ) Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim za 2019 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zamontowania monitoringu na klatkach schodowych i przed wejściem do budynku w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zapisów w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian zapisów w Statucie Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim.
19. Przeprowadzenie wyboru delegata reprezentującego Spółdzielnię na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM w Zielonej Górze.
20 .Przeprowadzenie wyboru zastępcy delegata reprezentującego Spółdzielnię na Zjazd Delegatów RZRSM w Zielonej Górze.
21. Przeprowadzenie wyboru przedstawicieli na Zjazd Przedkongresowy.
22. Przeprowadzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim na kadencję 2020- 2023
23. Sprawozdanie komisji mandatowo – skrutacyjnej.
24.Sprawozdanie komisji wnioskowej.
25.Sprawozdanie komisji wyborczej.
26.Sprawy różne.
27.Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim informuje, że Walne Zgromadzenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem wymaganych środków ostrożności oraz zgodnie z obowiązującymi w tym terminie wymogami i ograniczeniami określonymi w przepisach prawa w związku z epidemią COVID-19. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia:

-będą zobowiązani do dezynfekcji rąk lub posiadania rękawiczek ochronnych;
-winni posiadać i używać indywidualne środki ochrony ust i nosa: maseczki, przyłbice lub inne elementy zasłaniające usta i nos - przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, chyba że obowiązujące przepisy zmienią te wymogi.
Zaleca się posiadanie własnego długopisu;
-winni zachować dystans społeczny – odległości od innych uczestników – zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi;
-winni wypełnić oświadczenie o braku przeciwskazań do udziału w Walnym Zgromadzeniu Członków ze względu na COVID-19. Druk oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.
Oświadczenie będzie przyjmowane przed wejściem uczestnika na salę obrad Walnego Zgromadzenia.
Organizator będzie dokonywał pomiaru temperatury ciała uczestników przed ich wejściem na salę obrad.