an image
S.M. "Gryf"
ul. Kolejowa 64
59-620 Gryfów Śląski
E-mail: sm.gryf@wp.pl

Tel.: (75) 781-34-11
Tel./fax: (75) 781-35-26
Nip: 6160004033
Godziny otwarcia:
pon - pt 07:00-15:00

Inne kontakty

Walne Zgromadzenie

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ " GRYF " W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

I N F O R M U J E
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim odbędzie się dnia 26 czerwca 2018 roku o godzinie 17 00 w Gryfowskim Ośrodku Kultury przy ulicy Kolejowej 33 a w Gryfowie Śląskim z następującym porządkiem obrad :
PORZĄDEK OBRAD
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego i Członków Prezydium.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Odczytanie listy pełnomocnictw.
5. Wybory Komisji :
a) mandatowo - skrutacyjnej,
b) wyborczej.
6. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2017 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółdzielni za 2017 rok
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok.
11.Przedstawienie sprawozdania z badania sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2017 rok.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni za 2017 rok.
14. Podjęcie uchwały o podziale nadwyżki bilansowej (zysku netto) Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim za 2017 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej " Gryf " w Gryfowie Śląskim.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości, która zostanie wydzielona z działki Nr 109/6 na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ulicy Chopina 7 a, b w Lubomierzu.
19. Przeprowadzenie wyboru delegata reprezentującego Spółdzielnię na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM w Zielonej Górze.
20. Przeprowadzenie wyboru zastępcy delegata reprezentującego Spółdzielnię na Regionalny Zjazd Delegatów RZRSM w Zielonej Górze.
21. Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
22. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.
23. Sprawy różne.
24. Zamknięcie obrad.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W OBRADACH

I. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017
II. Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za rok 2017
III. Sprawozdanie finansowe za rok 2017

IV. Statut SM "Gryf" - projekt