an image
S.M. "Gryf"
ul. Kolejowa 64
59-620 Gryfów Śląski
E-mail: sm.gryf@wp.pl

Tel.: (75) 781-34-11
Tel./fax: (75) 781-35-26
Nip: 6160004033
Godziny otwarcia:
pon - pt 07:00-15:00

Inne kontakty

Licytacje

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 7 XI 2018r. o godz.13:00

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 304 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w miejscowości Giebułtów 27A-27D/5 kl. D gm. Mirsk. Lokal mieszkalny nr 5 położony jest na III kondygnacji trzykondygnacyjnego bloku mieszkalnego wielorodzinnego. Układ funkcjonalny pomieszczeń jest rozkładowy, dwustronny. W skład powierzchni użytkowej wchodzą: pokój z kuchnią i wyjściem na balkon, trzy pokoje, przedpokój, łazienka z wc i kotłownia o łącznej powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych, zgodnie z księgą wieczystą prowadzoną dla przedmiotowej nieruchomości, 65,70 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z pieca na opał stały, znajdującego się w mieszkaniu, w dawnym pomieszczeniu wc (instalacja miedziana, grzejniki stalowe).Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 403/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 546/62 o powierzchni 0,2892ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali , objęte księgą wieczystą nr KW JG1S/00028597/9. Dla miejscowości Giebułtów gmina Mirsk nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 marca 2016r. Nr XVIII/117/16 w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mirsk, wyceniania nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Nieruchomość stanowi własność dłużników:
Ryba Dagmara
Ryba Paweł

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śl. prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00033317/1. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 69.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 51.750,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj.6.900,00 zł , w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie zlożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu wlasności.
Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.