an image
S.M. "Gryf"
ul. Kolejowa 64
59-620 Gryfów Śląski
E-mail: sm.gryf@wp.pl

Tel.: (75) 781-34-11
Tel./fax: (75) 781-35-26
Nip: 6160004033
Godziny otwarcia:
pon - pt 07:00-15:00

Inne kontakty

Licytacje

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, że w dniu 20 II 2019r. o godz.13:15 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 301 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Lubomierz przy ul.Chopina 3b/6 gm. Lubomierz. Lokal mieszkalny nr 6 znajduje się w bloku mieszkalnym wielorodzinnym wzniesionym w latach 80 - tych XX wieku w technologii tradycyjnej murowanej z cegły oraz elementów żelbetowych, blok trzykondygnacyjny, podpiwniczony, kryty płaskim stropodachem, elewacja ocieplona. Blok wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z własnej kotłowni blokowej, zlokalizowanej w piwnicy. Lokal mieszkalny nr 6 położony jest na III kondygnacji (II piętro), tj. ostatniej kondygnacji budynku. W skład powierzchni użytkowej mieszkania wchodzą dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc i przedpokój, o łącznej powierzchni 41,80m2. Układ funkcjonalny pomieszczeń jest w pełni rozkładowy, dwustronny. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z sieci grzewczej blokowej. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego znajduje sie w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Gryf". Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 października 2000r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierza w granicach administracyjnych (Dz. woj.Doln. z dnia 28 lutego 2001r. Nr 14, poz. 122), wyceniane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu położone jest na terenie oznaczonym symbolem planu 75MN - tereny mieszkaniowe- budynki wielorodzinne z zielenią towarzyszącą. Dla terenów zieleni zaleca się czytelne wyodrębnienie komunikacji samochodowej (dojazdów, parkingów, zespołów garażowych).

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje dłużnikowi:

Poprawa Halina

Dla przedmiotowego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nie jest prowadzona księga wieczysta.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oszacowane jest na kwotę: 61.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 40.666,67 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 6.100,00 zł, w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.