an image
S.M. "Gryf"
ul. Kolejowa 64
59-620 Gryfów Śląski
E-mail: sm.gryf@wp.pl

Tel.: (75) 781-34-11
Tel./fax: (75) 781-35-26
Nip: 6160004033
Godziny otwarcia:
pon - pt 07:00-15:00

Inne kontakty

Licytacje

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 VI 2019r. o godz.14:00 w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Lwówku Śląskim sala 301 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Lubomierzu przy ul. Chopina 4a/7, znajdującego się w bloku mieszkalnym wielorodzinnym, czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym, krytym wielospadowym dachem, pokrytym dachówką. Blok wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania. Lokal mieszkalny nr 7 zlokalizowany jest na IV i jednocześnie ostatniej kondygnacji bloku mieszkalnego. W skład powierzchni użytkowej mieszkania wchodzą: przedpokój 6,40 m2, kuchnia 7,60 m2, pokój 12,20 m2, łazienka 4,30 m2, pokój 17,60 m2 (z balkonem), pokój 8,50 m2- razem: 56,60 m2.Układ funkcjonalny pomieszczeń jest dwustronny, rozkładowy. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodną, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania zasilaną z zewnętrznej sieci grzewczej. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 221/10000 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo współużytkowania wieczystego działki gruntu nr 88/31 o powierzchni 0,2990 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objęte księgą wieczystą KW JG1S/00014275/5. Zgodnie z Uchwała Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 27 października 2000r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubomierza w granicach administracyjnych (Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 28 lutego 2001r. Nr 14, poz. 122), wyceniana nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem planu 12MN/U – zabudowa mieszkaniowa z usługami, z zielenią towarzyszącą na zapleczu.

Nieruchomość stanowi własność dłużników:
1.Błażewicz Ryszard - w udziale 4/16
2. Czerwiński Arkadiusz - w udziale 3/16
3. Lasek Martin - w udziale 3/16
4.Lasek Aleksander - w udziale 3/16
5. Błażewicz Anna- w udziale 3/16

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Lwówku Śląskim prowadzi księgę wieczystą o nr JG1S/00029553/6. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 68.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 51.000,00 zł.

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania tj. 6.800,00 zł , w gotówce w Kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w godzinach pracy kancelarii lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika) Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość tą można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.